มาแต่งกลอนกันให้ถูกกันเถอะ

มาแต่งกลอนกันให้ถูกกันเถอะ

<< < (2/3) > >>

ท้องฟ้าสีชมพู:
งืมๆ
รู้สึกว่มันจะไม่คอ่ยเหมือนที่ได้จำมาจากที่ครูสอนเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่ายังก็ขอบคุณมากๆนะคะ
สำหรับความรู้นี้
ท้องฟ้าน้อยๆนี้จะจดจำและนำไปใช้ค่ะ
 emo_54 emo_28

ข้าน้อยขอฝากตัว:
ลักษณะบังคับทั่วไปของคำประพันธ์

     1. ลักษณะบังคับทั่วไป  หมายถึง  ลักษณะบังคับที่คำประพันธ์ทุกชนิดต้องมี  ได้แก่  คณะ  กับ  สัมผัส
          1.1  คณะ  มี 2  ความหมาย  ความหมายที่เป็นในลักษณะบังคับเฉพาะชนิดของ  "ฉันท์"  เรียกว่า  "คณะฉันท์"  ได้แก่เสียงครุลหุเรียงกัน  3  เสียง  ในฉันท์วรรณพฤติ  และเสียง  ครุ-ลหุ เรียงกัน  4-5 มาตรา  ในฉันท์  มาตราพฤติ  โดยนับครุ = 2  มาตรา  ลหุ =  1  มาตรา  ซึ่งไทยรับมาจากอินเดีย  แต่ในคำประพันธ์เลือกใช้เฉพาะฉันท์วรรณพฤติเท่านั้น   เพราะ  ฉันท์มตราพฤติค่อนข้างจะยุ่งยาก   
          ส่วนในความหมายที่ของลักษณะบังคับทั่วไป  คณะ  คือ  ลักษณะบังคับของคำประพันธ์  1  บท  ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยดังนี้
               -  บท
               -  บาท
               -  วรรค
               -  คำ

          "บท"  ได้แก่คำประพันธ์ที่ลงความตอนหนึ่ง ๆ  เช่น  โคลงสี่สุภาพ  4  บาท  เป็น 1  บท (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 453)  กล่าวอีกนัยหนึ่ง  "บท"  ก็คือ  คำประพันธ์  1  ตอน  ที่มีองค์ประกอบของฉันทลักษณ์ครบถ้วน  เช่น
               โคลงสี่สุภาพ 1 บท  ประกอบด้วย  4  บาท   30  คำ  มีวรรณยุกต์เอก  7  แห่ง  วรรณยุกต์โท  4  แห่ง  ส่ง-รับสัมผัส  3แห่ง  ตามตำแหน่งที่บังคับ  อาจมีคำสร้อยได้  2 แห่ง   คือ  ท้ายบาทแรก  และ ท้ายบาทที่สาม
               กลอนแปด  1  บท   ประกอบด้วย  2  บาท  4 วรรค  วรรคละ  8  คำ  ส่ง  -  รับสัมผัส  4 แห่ง  ตามตำแหน่งที่บังคับ
              สักวา  1  บท  ประกอบด้วย  4  บาท  8  วรรค  วรรคละ  7-9  คำ  ส่ง  -  รับสัมผัส  7 แห่ง  ตามตำแหน่งที่บังคับ  ขึ้นต้นบทด้วยคำว่า "สักวา"  ลงท้ายด้วยคำว่า "เอย"   
ฯลฯ
[/font][/size]

ข้าน้อยขอฝากตัว:
        "บาท"  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 469)  ให้ความหมายว่า  บาท น. ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์...   คำประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับย่อยเป็นบาท  ได้แก่  กลอน  โคลงสี่  โคลงห้า  กาพย์ยานี  และฉันท์ที่บังคับบรรทัดละ  2  วรรค  ดังนั้น  ลักษณะสำคัญของบาทก็คือ  คำ  ประพันธ์  2  วรรค  ซึ่งอาจมีจำนวนคำในวรรคเท่ากันหรือไม่ก็ได้   เช่น

          โคลงสี่  1  บาท  มี 2 วรรค  แบ่งเป็น  5  -  2  และ  5  -  4
     "กาจับกาฝากต้น                  ตุมกา
กาลอดกาลากา                          ร่อนร้อง
เพกาหมู่กามา                           จับอยู่
กาม่ายมัดกาซ้อง                       กิ่งก้านกาหลง"
                                                                                         (ลิลิตพระลอ)

          กาพย์ยานี  1  บาท  มี  2  วรรค  แบ่งเป็น  5  -  6
     " เรื่อยเรื่อยมารอนรอน           ทิพากรจะตกต่ำ
สนธยาจะใกล้ค่ำ                          คำนึงหน้าเจ้าตาตรู"
                                                                                           (กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)

          วสันตดิลกฉันท์ 14   1 บาท   มี 2  วรรค  แบ่ง  เป็น  8  -  6
     "บราลีพิลาสศุภจรูญ                  นภศูลประภัสสร
หางหงส์ผจงพิจิตรงอน                 ดุจกวักนภาลัย"
                                                                                            (สามัคคีเภทคำฉันท์)

          กลอนหก  1  บาท   มี  2  วรรค  แบ่งเป็น  6  -  6
     "เห็นนางนวลศรีมีโฉม                    ดั่งโสมส่องหล้าราศรี
เนาเรือเหนือสรัทปัทมี                         ตรณีจันทร์นวลชวนชม"  
                                                                                               (กนกนคร)

     ข้อควรสังเกตประการหนึ่ง  คือ  คำประพันธ์ที่แบ่งย่อยเป็นบาท  เป็นคำประพันธ์ชนิดที่ 1  บท  บังคับจำนวนวรรคคู่  เช่น  4  วรรค  8  วรรค  เป็นต้น  และวางรูปคำประพันธ์บรรทักละ  2  วรรค
     สำหรับคำประพันธ์ประเภทกลอน  "บาท"  มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "คำกลอน"  หรือ  "คำ"
     อนึงคำประพันธ์ที่กำหนด  2  บาท  เป็น  1  บท  เช่น  กลอน  และกาพย์ยานี   บาทแรกเรียกว่า  "บาทเอก"  บาทที่สอง  เรียกว่า  "บาทโท" 

ข้าน้อยขอฝากตัว:
ส่วนเรื่อง  ของ  วรรค  กับ  คำ  คงไม่ต้องอธิบาย   อะไรนะ   เอาสักนิดและกัน

    -  วรรค  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "กลอน"  อย่าสับสนนะจำดีๆ  เห็นใครเรียกกลอนแทนวรรคก็อย่าไปงง
  
นอกจาก  "กลอน"  แล้ว  "วรรค"  ยังใช้ว่า  "บ่อน"   ได้อีกคำหนึงเช่นกัน   ดังตัวอย่าง   ในประชุมลำนำ   หน้า  59  และ  63  ลองหาอ่านดูนะถ้าสนใจ

     กลอนสุภาพแปดคำประจำบ่อน                        อ่านสามตอนทุกวรรคประจักษ์แถลง
ตอนต้นสามตอนสองสองแสดง                            ตอนสามแจ้งสามคำครบจำนวน
    กำหนดบทกะระยะกะสัมผัส                             ให้ฟาดฟัดชัดความตามกระสวน
วางจังหวะกะทำนองต้องกระบวน                         จึงจะชวนฟังเสนาะเพราะจับใจ
                              ----------------------------------------
        
                                                   กลอน  8
                      บัญญิต  8  อักษร  เป็นกลอน   2กลอนเป็นคำ    2คำเป็นบท       <<<<<  ไม่งงนะตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

     กลอนแปดเป็นบัญญัติพิกัดไว้                              กำหนดในบ่อนบาทไม่ขาดเขิน
วรรคละแปดอักษรไม่หย่อนเกิน                               อย่าให้เยิ่นเย้อไปฟังไม่ดี
     บทหนึ่งนั้นสี่กลอนผ่อนจำกัด                              มีบัญญัติจัดนามไว้ตามที่
คือสดับรับรองส่งจำนงมี                                         จงแจ้งใจในคดีวิธีกลอน
     ในวรรคทุกวรรคจักกำหนด                                คือเทียมรถเทียมแอกแซกอักษร                 **เทียมรถ  เทียมแอก  คู่เคียง  พวกนี้คือรูปแบบการเล่นสัมผัสใน*
อีกคู่เคียงเรียงคำร่ำสุนทร                                        ทบเทียมทวนทับซ้อนอักษรกัน
     เป็นคำล้อเลียนคำเล่นสัมผัส                                  แบบบัญญัติยอกย้อนดูผ่อนผัน
ให้คล่องต้องจังหวะคณะกัน                                     อ่านให้ครั่นครวญฟังวังเวงใจ

ขวด:
มีอีกกลอนถ้าจะแต่งให้ถูกมิต้องมีสัมผัส
ลืมครุ-ลหุเอกโทเสียให้สิ้น
มิต้องมีคำเป็นคำตายหน่ายกบาล
แค่แต่งไปตามใจใครจะว่าอะไร
(แต่งตามฉันทลักษณ์บ้างก็ดีนะครับอนุรักษ์ไว้ก็ดี)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว