พิมพ์หน้านี้ - ...สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...

ชุมชน บ้านกลอนไทย ชุมชนสำหรับคนไทยผู้รักกลอน

บทประพันธ์กลอนและบทกวีเพราะๆ => กลอนประวัติศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 29 ธันวาคม 2020, 09:48:AMหัวข้อ: ...สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...
เริ่มหัวข้อโดย: โซ...เซอะเซอ ที่ 29 ธันวาคม 2020, 09:48:AM


...สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...

(28 ธันวาคม ครบรอบวันปราบดาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี)

พระราชปณิธาน
ของสมเด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระเจ้ากรุงธนบุรี
คำจารึกในศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ณ วัดอรุณราชวราราม


“...อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่ศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม
   ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ชี ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
   คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พระพุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน...”


zOcijJJXGqM

กู้...ล่มลาญ รื้อฟื้น ให้คืนกลับ
ชาติ...พร้อมสรรพ แหล่งหล้า ประชาผอง
รวมเป็นหนึ่งด้าวดิลก มั่นปกครอง
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของประชา

จนอยู่รอด เป็นไท พ้นภัยทาส
พ้นแบ่งแยก ชนชาติ พระศาสนา
คืนสิทธิ เสรี เปรมปรีดา
สุขทัดเทียม ถ้วนหน้า สง่างาม

ยึดปกครอง สัตย์ซื่อ ถือเนืองนิตย์
ทศพิธราชธรรม ไร้คำถาม
เสียสละสุขตัว ทั่วเขตคาม-
แซ่ซ้องนาม “ตากสิน” โลกยินยล

ยี่สิบแปด ธันวา คราบรรจบ
ขอน้อมนบ บูรพกษัตริย์ต้น
ทรงหลอมรวม ไพร่ฟ้า ฉมาดล
ตั้งกรุงธนบุรี เป็นศรีเมือง

มุ่งทำนุบำรุง พระศาสนา
เปี่ยมศรัทธา จรัสจรุง ไกลฟุ้งเฟื่อง
ปฏิบัติบูชิต สนิทเนือง
จนปราดเปรื่องเนื่องพรต ชื่นรสธรรม

ทรงฟั่นเฟือนหรือไม่ ใครจักรู้
แปลกพิกลพิการดู อดสูต่ำ
ผู้ชนะเขียนบรรยาย สยายคำ
ผู้แพ้กลืนเก็บกล้ำ สุดคร่ำครวญ

https://www.silpa-mag.com/history/article_35439 (https://www.silpa-mag.com/history/article_35439)

โซ...เซอะเซอ
28 ธันวาคม 2563