พิมพ์หน้านี้ - ๔ ธันวาคม ** วันสิ่งแวดล้อมไทย **

ชุมชน บ้านกลอนไทย

จิปาถะ => เรื่องซึ้งๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม 2020, 10:34:PMหัวข้อ: ๔ ธันวาคม ** วันสิ่งแวดล้อมไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม 2020, 10:34:PM

(https://i.ibb.co/T44h9LT/image.png) (https://ibb.co/n77kxC0)


หัวข้อ: Re: ๔ ธันวาคม ** วันสิ่งแวดล้อมไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม 2020, 10:35:PM

(https://i.ibb.co/cyLNBYy/2.png) (https://ibb.co/j8RLNJ8)


หัวข้อ: Re: ๔ ธันวาคม ** วันสิ่งแวดล้อมไทย **
เริ่มหัวข้อโดย: สุวัฒน์ ไวจรรยา ที่ 03 ธันวาคม 2020, 10:59:PM

๔ ธันวาคม ** วันสิ่งแวดล้อมไทย **
.....................
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ได้ทรงมีพระราชดำรัส
พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศ
และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ
อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วม มือกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น
หากเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยของโลกด้วย
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหว
ในการดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชน
ในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้
วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
และตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกัน ผนึกกำลังในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้
วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย

........................
(ขอบคุณข้อมูลจาก https://sites.google.com/)